Allmänna villkor

Definitioner

Squaddy: Squaddy AB, 559261-5156

Återförsäljare: Squaddys avtalspart, d.v.s. föreningen när det gäller idrottsföreningar och idrottslag, samt enskild förälder/klassföreståndare när det gäller skolklasser.

Kontaktperson: Fysisk person som för Återförsäljaren agerar kontaktperson och solidariskt med återförsäljaren ansvarar för att uppfylla villkoren för detta avtal.

Teamet: Avser medlemmarna i den skolklass eller idrottslag som för Återförsäljaren säljer Squaddy produkter.

Inledning

Återförsäljaren ska under en begränsad period sälja Squaddys produkter med hjälp av Teamet, som i sin tur erhåller en förtjänst på vidareförsäljning. Intjänade pengar ska inte tillfalla enskilda medlemmar utan ska oavkortat tillfalla hela Teamet och användas till att uppfylla ett gemensamt uppsatt mål. Beställningar från slutkunder delas ut av Teamet och Återförsäljaren köper produkter av Squaddy motsvarande den sammanlagda beställningen från slutkunderna.

Återförsäljarens åtaganden och rättsliga ställning

Återförsäljaren förbinder sig att i egen regi köpa Squaddys produkter för att tillgodose slutkundernas beställningar. Återförsäljarens intäkter ska oavkortat användas i den ideella verksamheten och för Teamets gemensamma mål.

Detta avtal ska inte medföra att Squaddy i förhållande till Återförsäljaren anses vara arbetsgivare eller att Återförsäljaren i förhållande till Squaddy anses vara arbetstagare. Återförsäljaren ska inte anses utgöra kommissionär eller handelsagent åt Squaddy. Till undvikande av missförstånd avtalar parterna uttryckligen bort Lag (1991:351) om handelsagentur och Kommissionslag (2009:865).

Kontaktperson

Återförsäljaren utser en Kontaktperson som går i god för Återförsäljarens fullgörande av förpliktelser gentemot Squaddy i detta avtalet. Vidare ansvarar Kontaktpersonen för korrekt redovisning gentemot Squaddy och Återförsäljaren samt sköter all formell kontakt gällande avtalet.

Genom att godkänna detta avtal, försäkrar Kontaktpersonen att denne erhållit fullmakt från den Återförsäljare Kontaktpersonen företräder att för Återförsäljarens räkning ingå detta avtal och annars agera för Återförsäljaren i enlighet med detta avtal.

Kontaktpersonen åtar sig att ta del av och följa de villkoren som är ålagda Återförsäljaren i detta avtal. Kontaktpersonen kan inte överlåta sina åtaganden enligt detta avtal.

 

Leverans, ersättning och utbetalning

Återförsäljaren kan när som helst välja att avsluta pågående försäljningsrunda. Då sker följande:

  • Återförsäljaren köper produkter av Squaddy, för att tillgodose slutkundernas beställningar, till en kostnad av 60 % av vad slutkunden betalat. Eventuella bonusar som Teamet tjänat under säljrundan appliceras som en rabatt på inköpskostnaden.
  • Squaddy skickar samtliga beställningar till angiven adress i en (1) försändelse, och betalar ut förtjänsten (40 %) från Squaddys klientmedelskonto till det konto Återförsäljaren angett.

Rätt till ändringar

Squaddy förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Villkor. Eventuella ändringar träder i kraft fyra (4) veckor efter att de annonserats på https://squaddy.se

Reklamation och returer

Slutkunden äger enligt lag rätt att reklamera felaktiga produkter eller eventuellt utföra vissa byten av produkter genom att ta kontakt med Squaddy direkt. Vidare kan slutkunden nyttja sin ångerrätt enligt konsumentköpslagen genom att kontakta Återförsäljaren. Återförsäljaren har rätt att returnera produkter till följd av att slutkunder nyttjat sin ångerrätt, vilka i sin tur krediteras av Squaddy.

Personuppgiftspolicy

Kontaktpersonens, Teamets och slutkundernas personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med Squaddys Integritetspolicy, https://squaddy.se/privacy 

 

Om Squaddy

Huvudkontor: Bondegatan 30, 116 33 Stockholm
Organisationsnr: 559261-5156

Hör av dig 💙

Vi snackar gärna med dig! Hör av dig till oss på Facebook eller Instagram.